Podmínky

 1. Uživatelem se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba využívající služby, která se zaregistruje.
 2. Uživatel se zavazuje umístit měřící kód na všechny stránky webu.
 3. Uživatel se zavazuje respektovat tyto zákazy a zavazuje se k tomu, že zejména nebude:
  • provádět jakékoli modifikace měřícího kódu TOP vchod.com
  • umísťovat měřící kód na stránkách, které se obnovují (refreshují) automaticky, tzn. bez akce uživatele
  • umělým způsobem zvyšovat návštěvnost stránek
  • jakýmkoliv způsobem narušovat bezpečnost a plynulý chod služby TOP vchod.com
 4. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách tohoto serveru, případně dalších službách provozovatele.
 5. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.